แบบสำรวจความสนใจเข้าร่วมโครงการ
"๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่"

*เกษตรกรที่สมัครแล้วและเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ไม่ต้องสำรวจ
พื้นที่เข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลการสำรวจ 6,625 ราย

ข้อมูล ณ วันที่ 06-05-2021 เวลา 08:26:08