ข้อมูลการสำรวจความสนใจเข้าร่วมโครงการ
"๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่"

(6,898 ราย)
(ข้อมูลแผนภาพไม่รวมเกษตรกรที่สมัครแล้วและเป็นผู้ผ่านเกณฑ์)
ข้อมูล ณ วันที่ 24-09-2021 เวลา 12:16:33
ภาพรวมรายจังหวัด (ไม่รวมเกษตรกรที่สมัครแล้วและเป็นผู้ผ่านเกณฑ์) ข้อมูล ณ วันที่ 24-09-2021 เวลา 12:16:33
ลำดับ จังหวัด เกษตรกร (ราย) สถานะของเกษตรกร พื้นที่เข้าร่วม (ไร่) การเก็บกักน้ำ
ขึ้นทะเบียน ๕ ประสาน ทั่วไป ทายาท แรงงานคืนถิ่น อาสาสมัคร 2.5 3 4 5 ได้ ไม่ได้ ไม่แน่ใจ
ภาพรวมรายอำเภอ (ไม่รวมเกษตรกรที่สมัครแล้วและเป็นผู้ผ่านเกณฑ์) ข้อมูล ณ วันที่ 24-09-2021 เวลา 12:16:33
ลำดับ จังหวัด อำเภอ เกษตรกร (ราย) สถานะของเกษตรกร พื้นที่เข้าร่วม (ไร่) การเก็บกักน้ำ
ขึ้นทะเบียน ๕ ประสาน ทั่วไป ทายาท แรงงานคืนถิ่น อาสาสมัคร 2.5 3 4 5 ได้ ไม่ได้ ไม่แน่ใจ
ภาพรวมรายตำบล (ไม่รวมเกษตรกรที่สมัครแล้วและเป็นผู้ผ่านเกณฑ์) ข้อมูล ณ วันที่ 24-09-2021 เวลา 12:16:33
ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล เกษตรกร (ราย) สถานะของเกษตรกร พื้นที่เข้าร่วม (ไร่) การเก็บกักน้ำ
ขึ้นทะเบียน ๕ ประสาน ทั่วไป ทายาท แรงงานคืนถิ่น อาสาสมัคร 2.5 3 4 5 ได้ ไม่ได้ ไม่แน่ใจ
ภาพรวมรายจังหวัด เกษตรกร 5 ประสาน (ไม่รวมเกษตรกรที่สมัครแล้วและเป็นผู้ผ่านเกณฑ์) ข้อมูล ณ วันที่ 24-09-2021 เวลา 12:16:33
ลำดับ จังหวัด เกษตรกร 5 ประสาน (ราย) พื้นที่เข้าร่วม (ไร่) การเก็บกักน้ำ
2.5 3 4 5 ได้ ไม่ได้ ไม่แน่ใจ
หากต้องการดูรายการข้อมูลการสำรวจ ให้เข้าสู่ระบบก่อน