ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร


แนวทางการรับสมัคร

การรับสมัครเกษตรกร

๑. คุณสมบัติเกษตรกร แก้ไขเพิ่มเติม
 1. เป็นเกษตรกรทั่วไป หรือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2. มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขั้นไป และมีสัญชาติไทย กรณีอายุเกิน ๖๐ ปี ขอให้อยู่ในดุลพินิจของคณะทำงาน ระดับอำเภอ โดยคำนึงถึงศักยภาพของเกษตรกรในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และประโยชน์ของโครงการ โดยเฉพาะการรวมกลุ่มเกษตรกร
 3. พื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า ๓ ไร่ และเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเอกสารสิทธิ์ต้องเป็นของผู้สมัครหรือเป็นของทายาทของผู้สมัคร
  1. ผู้สืบสันดาน (บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย, บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว และบุตรบุญธรรม, บิดามารดา ในกรณีของบิดา เฉพาะบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นที่มีสิทธิรับมรดก, พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน, พี่น้องร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกัน หรือที่เรามักเรียกกันว่า "พี่น้องต่างพ่อหรือต่างแม่" )
  2. บิดามารดา
  3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
  4. พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
  5. ปู่ ย่า ตา ยาย
  6. ลุง ป้า น้า อา คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม
  ทั้งนี้ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้กับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ และต้องมีที่พักเพื่อทำกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือมีการสร้างที่พักภายหลัง ขุดบ่อเสร็จภายใน ๖๐ วัน
 4. เจ้าของเอกสารสิทธิตามข้อ ๓ ต้องยินยอมให้ส่วนราชการใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการขยายผลต่อไป เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
 5. ผู้สมัครและพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่อยู่ในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ๕ ประสาน) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒. วิธีการรับสมัคร
 1. สมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ntag.moac.go.th
 2. ยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ

๓. วิธีการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนจากสภาเกษตรกรในพื้นที่ และผู้แทนจากชุมชนในพื้นที่ เป็นผู้คัดเลือกเกษตรกรในแต่ละตำบล โดยการ

 1. พิจารณาความสอดคล้องของข้อมูลผู้สมัครกับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 2. ตรวจสอบคุณสมบัติของพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขของกรมพัฒนาที่ดิน หรือ ข้อมูลอื่นๆ และการลงตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง เพื่อประเมินความเหมาะสม ในด้านการเก็บกักน้ำของดิน คุณสมบัติของน้ำ เช่น ความเค็ม ความเป็นกรด-เบส เป็นต้น
 3. คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ อาจกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
 4. การพิจารณาผลของคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ ให้มีการบันทึกความเห็น เหตุผลในการตัดสิน และมติที่ประชุมให้ชัดเจน
 5. พิจารณาขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อ (๑) , (๒) และ (๓) โดยใช้ข้อมูลลำดับจากวันที่สมัคร เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณา และขึ้นบัญชีสำรองในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกเกินเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรร และอาจมีการพิจารณาเพิ่มเติมหากมีการจัดสรรเป้าหมายเพิ่ม
 6. เชิญผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำสัญญากับโครงการ พร้อมนำเอกสารหลักฐานและใบยินยอมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน มอบให้เจ้าหน้าที่โครงการฯเก็บไว้เป็นหลักฐาน

แนวทางการจ้างงาน

๑. คุณสมบัติของผู้รับจ้างงาน แก้ไขเพิ่มเติม
 1. เป็นเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2. อายุระหว่าง ๑๘ – ๖๐ ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทย
 3. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
 4. มีที่พักอาศัยอยู่ในตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ หรือในตำบลข้างเคียงที่มีพื้นที่ติดกัน
 5. ต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์เคลื่อนที่ (smartphone) ฯลฯ
 6. ไม่เป็นข้าราชการประจำ หรือข้าราชการบำนาญ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง กรมที่มีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และไม่เป็นลูกจ้างเอกชน
 7. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
 8. ต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงแปลงตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
 9. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

๒. การปฏิบัติหน้าที่
 1. สนับสนุนการวางแผนการผลิตแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ และปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ
 2. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรในพื้นที่ตำบล พร้อมทั้งจัดทำรายงานเสนอสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 3. นำความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถ่ายทอดสู่เกษตรกรในหมู่บ้านได้ และติดตามสถานการณ์การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่
 4. ประสานเชื่อมโยงการทำงาน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เข้าถึงระดับหมู่บ้าน
 5. จัดทำแผนผลการปฏิบัติงานรายเดือน และรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบทุกสิ้นเดือน
 6. รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานตามโครงการในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทราบ เดือนละ 1 ครั้ง
 7. ประสานงานหรือร่วมประชุมกับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับอำเภอ
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย

๓. วิธีการรับสมัคร
 1. สมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ntag.moac.go.th

๔. การคัดเลือกผู้รับจ้างงาน

คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนจากสภาเกษตรกรในพื้นที่ และผู้แทนจากชุมชนในพื้นที่ เป็นผู้คัดเลือกเกษตรกรในแต่ละตำบล โดยการ

 1. วิธีการสัมภาษณ์ มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย
  • ความรู้ ความสามารถ
  • คุณลักษณะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
 2. การทดสอบภาคปฏิบัติ
 3. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการจ้างงานภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมในการสัมภาษณ์และปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
 4. คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ สามารถกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม
 5. การจัดจ้างจะเป็นไปตามคะแนนที่ได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่มีลำดับการสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า